OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Osuuskunnan nimi on Hanhijärven valokuituosuuskunta ja kotipaikka on Lappeenranta.

2 § TOIMIALA

Osuuskunnan toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa kiinteää laajakaista tietoliikenneverkkoa ja sen liittymiä. Osuuskunta voi ostaa, myydä, välittää ja tuottaa laajakaistaverkkoon liittyviä palveluja ja laitteita sekä siihen liittyviä it- ja tietoliikennepalveluja, -ohjelmistoja ja  – laitteita. Osuuskunta voi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta omaisuutta. Osuuskunta voi myös hallinnoida tämän laajakaistaverkon ja sen sisällön ja palveluiden luomiseen ja kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Osuuskunnan tarkoituksena on laajakaistaverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä. Osuuskunnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

3 § LAAJAKAISTAISEN TIETOLIIKENNEVERKON HANKKIMINEN, YLLÄPITO, HALLINNOINTI JA MUU HOITO

Osuuskunta huolehtii laajakaistaisen tietoliikenneverkon hankkimisesta, ylläpidosta, hallinnoinnista ja muusta hoidosta osuuskunnan hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

4 § JÄSENYYS (OKL 3. luku)

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.  Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsen ei kuitenkaan saa erota, ennen kuin hänen osuuskuntaan liittymisestään on kulunut seitsemän vuotta.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos hän ei ole saamastaan varoituksesta huolimatta täyttänyt sitoumuksiaan tai jäsenyydestä johtuvia muita velvollisuuksiaan, jos hän on aiheuttanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai jos hänet on asetettu konkurssiin tai julistettu holhottavaksi. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös osuuskunnan kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla vaatimuksensa kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun erotetulle on pöytäkirjan ottein annettu tieto erottamisesta. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin saattaa asia osuuskunnan kokouksen tutkittavaksi. Osuuskunnan kokouksen tekemää päätöstä jäsenen erottamisesta erotettu saa moittia tuomioistuimessa.

5 § JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Jäsenellä on oikeus hankkia liittymä tai useampia liittymiä osuuskunnan laajakaistaiseen tietoliikenneverkkoon, osuuskunnan sääntöjen, liittymisehtojen sekä osuuskunnan ja hallituksen päätösten mukaisesti. Jäsenellä on oikeus käyttää päätäntävaltaa osuuskunnan kokouksissa. Yksi osuus oikeuttaa yhteen ääneen.

Jäsen on velvollinen:

1)      Liittymäsopimusta tehdessään hyväksymään hallituksen määrittelemän ja hyväksymän sopimuksen laajakaistaverkkoon liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä.

2)      Noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia osuuskunnan palvelujen toimitusehtoja ja hinnastoa.

3)      Luovuttamaan liittymää varten osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata osuuskunnan laajakaistaverkon rakenteiden, johtojen ja laitteiden rakentamista, korjaamista ja uusimista varten.

4)      Kohtuullista korvausta vastaan yhteisesti sopien myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maillaan myös muita kohdassa 3) mainittuja laajakaistaverkon rakenteita, johtoja ja laitteita.

5)      Sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa laajakaistaverkkoon liitetyt johdot, laitteet ja rakenteet.

6 § JÄSENTEN HENKILÖKOHTAINEN VASTUU (LISÄMAKSUVELVOLLISUUS)

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista velvoitteista.

 7 § OSUUS JA OSUUSMAKSU (OKL 9. JA 10. LUKU)

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus. Osuuden nimellisarvo (= osuusmaksu) on sata (100,00) euroa. Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 14 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

8 § LIITTYMISMAKSU JA MUUT MAKSUT

Jokaista erillistä laajakaistaverkon liittymää kohden maksetaan hallituksen päättämä liittymismaksu, perusmaksu tai muu maksu. Hallitus vahvistaa edellä mainitut maksut vuosittain ja ne peritään hallituksen määrääminä aikoina ja erinä.

Jos jäsen tai muu osuuskunnan palveluja saava saamastaan varoituksesta huolimatta laiminlyö suorittaa maksunsa, osuuskunnalla on oikeus keskeyttää tilatun palvelun toimitus. Varoitus katsotaan annetuksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun se on postitettu maksunsa laiminlyöneen viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle. Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi ja liittymissopimus irtisanotaan.

9 § OSUUSKUNNAN PERIMÄT JA SUORITTAMAT MAKSUT JA HINNASTOT

Hinnoittelusta päättää osuuskunnan hallitus. Hinnoitteluperiaatteet päättää osuuskunnan kokous.

10 § YLIJÄÄMÄ

Osuuskunnan tuottamasta ylijäämästä tehdään ensiksi vähintään lain edellyttämä siirto vararahastoon.

Jäljelle jäävä ylijäämä voidaan käsitellä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa päätettävällä tavalla. Ylijäämä käytetään ensisijaisesti palvelutarjonnan laajentamiseen ja kehittämiseen, laajakaistaverkon laajentamiseen ja kehittämiseen tai palvelujen hinnan alentamiseen jäsenille. Päätöksen mukaan ylijäämä voidaan myös rahastoida, jättää osuuskunnan haltuun tai jakaa osakkaiden hyväksi muulla tavalla.

11 § VARARAHASTO (OKL 8. LUKU)

Osuuskunnalla tulee olla lainmukainen vararahasto, jota on kartutettava, kunnes se on yksi (1) prosentti taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään kaksituhattaviisisataa (2500,00) euroa. Rahastoa kartutetaan vähintään viidellä (5) prosentilla vuotuisesta, edellisen taseen mukaisella tappiolla vähennetystä ylijäämästä.

Osuuskunnalla voi vararahaston lisäksi olla muitakin rahastoja.

12 § AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET

Osuuskunta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, arvontavoittoja ja testamentteja.

13 § OSUUSKUNNAN KOKOUKSET (OKL 4. LUKU)

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia (ns. vuosikokous) tai ylimääräisiä kokouksia.

Osuuskunnan varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään kerran vuodessa osuuskunnan hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi (käsiteltävän asian takia tai ns. syyskokous), tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään Lappeenrannan kaupungissa Hanhijärven kylässä yleisessä tiedossa ja jäsenistön kohtuullisesti saavutettavissa olevassa paikassa, jonka osuuskunnan hallitus ilmoittaa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänen mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee puheenjohtajan puoltaman mielipide.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos ja äänten jakautuminen. Ääniluettelo on liitettävä pöytäkirjaan.

Kokouksissa on valittava vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Korvattuaan kulut jäsenellä on oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

14 § OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)      Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.

2)      Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.

3)      Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

4)      Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

5)      Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

6)      Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.

7)      Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen

8)      Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.

9)      Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.

10)   Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu.

11)   Päätetään millä tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.

12)   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 § KOKOUSKUTSU

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kuukautta ja viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille tiedoksi varsinaisessa kokouksessa päätetyllä tavalla.

Kokouskutsussa mainitaan tiedossa olevat kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4. luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa tai minkäänlaisten uusien osuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

16 § HALLITUS (OKL 5. LUKU)

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu 3-5 jäsentä, jotka valitaan toimeensa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vain osuuskunnan jäsen tai hänen aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja voi kuulua hallitukseen siitä riippumatta, onko hän osuuskunnan jäsen.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa puolet vuosittain, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

17 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Osuuskunnan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on läsnä ja joista yhden on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai ajantasaisessa yhteydessä kokoukseen joko puhelimitse tai tietoliikenne/internetverkon kautta toteutetun video/kuvapuhelinjärjestelmän avulla. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole varattu tilaisuutta asian käsittelyyn.

Osuuskunnan hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet saapuvilla olevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa äänten mennessä tasan, valinta tehdään arvalla.

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Osuuskunnan hallituksen on huolellisesti hoidettava osuuskunnan asioita osuuskuntalain (OKL 5:6 ja 15 §) ja näiden sääntöjen mukaisesti.

18 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat asiat:

1)      Kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

2)      Ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja laatia sopimus tehtävistä yms. hänen kanssaan.

3)      Huolehtia osuuskunnan omaisuuden, rahavarojen ja muiden etujen asianmukaisesta hoidosta tai määrätä tähän tehtävään joku jäsenistään. Tehtävään määrätyllä on raportointivelvollisuus hallitukselle.

4)      Päättää osuuskunnan liittymismaksusta saamansa valtuutuksen nojalla, päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista ja hinnastosta, sekä osuuskunnan välittämien ja ostamien palvelujen hinnoista.

5)      Päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamisesta sekä palvelujen välittämistä ja ostamista koskevien sopimusten ehdoista.

6)      Laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

19 § TOIMITUSJOHTAJA (OKL 5:4-6 JA 16 §)

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus. Hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta, velvollisuuksista, palkkioon tai muihin etuihin liittyvistä asioista.

 20 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN JA PROKURA

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Osuuskunnan hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden tapauskohtaisesti osuuskunnan hallituksen valtuuttamalle henkilölle siten, että tämä voi kirjoittaa toiminimen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus voi myös päättää prokuran antamisesta.

21 § TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS (OKL 6. LUKU)

Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2016 ja siitä lähtien osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmis ja se on annettava tilintarkastajalle viimeistään (1) kuukautta ennen varsinaista kokousta.

22 § OSUUDEN SIIRTO JA SIIRRON SAAJAN OIKEUS

Jäsen voi siirtää osuutensa toiselle, mutta jäsenyyttä ei voida luovuttaa toiselle. Osuuden siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, tulee hyväksyä osuuskunnan jäseneksi.

Siirronsaajalla, joka kuuden kuukauden kuluessa siirrosta tehdystä hakemuksestaan hyväksytään jäseneksi, on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu ja osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän suorittama osuusmaksu siinä määrin kuin tämä olisi oikeutettu saamaan sen takaisin osuuskunnalta. Siirronsaaja saa silloin

myös hyväkseen muut taloudelliset edut (mm. kiinteistökohtainen liittymä) ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

23 § KUOLLEEN JÄSENEN OIKEUDENOMISTAJAN OIKEUS

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän yhden (1) vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä, ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen liittymismaksu ja osuusmaksun lyhentämiseksi osuuskunnalle maksetut määrät. Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin kuuluvat edut ja velvollisuudet, jotka edesmenneellä olisi eläessään ollut.

24 § OSUUSKUNNAN PURKAUTUMINEN JA SELVITYSTILA

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

25 § VAROJEN JAKAMINEN OSUUSKUNNAN PURKAUTUESSA

Jos osuuskunta puretaan, sen jäljellä olevat varat on, sen jälkeen kun kaikki velat on maksettu ja sitoumukset selvitetty ja osuusmaksut palautettu jäsenille, jaettava osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaan.

26 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

27 § YLEISMÄÄRÄYS

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.